Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi Go to english version

Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” » Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi
„Promyczek”
z siedzibą w Sopocie.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie Opieki Nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „PROMYCZEK“ jest organizacją zrzeszającą ludzi dobrej woli, którym nie jest obcy los dzieci wymagających ciągłej troski i opieki w życiu codziennym.
§2.
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne - Oddziały. Oddział może uzyskać osobowość prawną za uprzednią zgodą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach“ oraz niniejszym statutem. Stowarzyszenie prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na ustawie „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie“.
§3.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieścisię w Sopocie.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tych samych lub podobnych celach działania.
§4.
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Odpłatnych umów o pracę nie zawiera się z członkami rodzin osób pełniących funkcje w kolegialnych organach Stowarzyszenia.
§5.
Stowarzyszenie może używać swojego godła a także odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§6.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7.
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, których niepełnosprawność jest następstwem uszkodzenia Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego, ciężkiej choroby, urazów i chorób genetycznych, przez zapewnienie im pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój oraz osiągnięcie niezależności społecznej.
§8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Inicjowanie działania na rzecz tworzenia, wspierania oraz współpracy z już funkcjonującymi:
  1. placówkami służby zdrowia zajmującymi się kompleksową diagnostyką, rehabilitacją i terapią osób niepełnosprawnych,
  2. placówkami oświatowymi zajmującymi się specjalnymi formami edukacyjno - terapeutycznymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  3. placówkami opiekuńczymi zajmującymi się różnymi formami opieki społecznej nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
  4. poradniami specjalistycznymi.
 2. Kompleksową rehabilitację, której zakres obejmuje:
  1. wczesną diagnostykę, rehabilitację i terapię dzieci od 1 miesiąca do 7 roku życia oraz kontynuację tej rehabilitacji do 18 roku życia i powyżej, jeżeli stan osoby niepełnosprawnej tego wymaga,
  2. psychologiczno-terapeutyczną opiekę nad rodziną,
  3. usprawnianie psychospołeczne,
  4. rehabilitację na płaszczyźnie: Ośrodek - Dom - Szkoła - Otoczenie - Rodzina,
  5. rehabilitację w domu podopiecznego.
 3. Edukację i terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, której zakres obejmuje:
  1. wczesno interwencyjne oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne i rehabilitacyjne,
  2. rozwijanie w ramach istniejących możliwości: zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży,
  3. indywidualne wspieranie rozwoju każdego dziecka,
  4. przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
 4. Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, której zakres obejmuje:
  1. koordynację pomocy i oddziaływań socjalno-społecznych na obszarze działalności Stowarzyszenia,
  2. indywidualne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
  3. prowadzenie kompleksowej opieki edukacyjnej, leczniczej, terapeutycznej rehabilitacyjnej na terenie placówek opiekuńczych, dostosowanej do wieku osób niepełnosprawnych, ich potrzeb rozwojowych i społecznych.
 5. Świadczenie usług transportowych- przewóz osób niepełnosprawnych.
 6. Tworzenie zorganizowanych form wypoczynku w połączeniu z rehabilitacją, a w szczególności:
  1. wycieczek,
  2. kolonii,
  3. obozów,
  4. zimowisk.
 7. Tworzenie bazy sprzętu i kadr będących w wyłącznej dyspozycji Stowarzyszenia.
 8. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz pracowników zatrudnionych przez organizację, indywidualnie w stosunku do ich potrzeb i możliwości.
 9. Szkolenia oraz wymianę doświadczeń i informacji.
 10. Propagowanie idei oraz wspieranie Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez:
  1. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw, także zrzeszających inne podmioty, zmierzających do kształtowania świadomości i budowy Społeczeństwa Obywatelskiego,
  2. pozyskiwanie środków oraz różnego rodzaju form wsparcia niezbędnych do realizacji propagowania idei Społeczeństwa Obywatelskiego.
 11. Współpracę z jednostkami reprezentującymi interes publiczny w zakresie ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych i innych, przekazywanych w celu realizacji polityki społecznej na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym wypełniając tym samym założenia idei partnerstwa publiczno - społecznego w celu rozwiązywania problemów społecznych mieszczących się w zakresie statutowych celów działalności Stowarzyszenia.
 12. Działalność wydawniczą i informacyjno - promocyjną.
 13. Oddziaływanie na zmiany legislacyjne na obszarze lokalnym i ogólnokrajowym.
 14. Wspieranie drobnej przedsiębiorczości zwłaszcza w zakresie pomocy dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.
§9.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w całości służy wyłącznie do realizacji celów i zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne – obywatele polscy i cudzoziemcy, oraz prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.
§12.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub w innej formie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i wpłaceniu wpisowego, w ciągu 30 dni od złożenia takiej deklaracji. Od decyzji odmawiającej przysługuje ubiegającemu się odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 4. Cudzoziemcy nie mający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałego miejsca zamieszkania mogą być przyjęci do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
§13.
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,
  2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia a także do oceny ich działania,
  4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
  5. noszenia odznaki z godłem Stowarzyszenia oraz posiadania legitymacji członkowskiej,
  6. korzystania ze sprzętu, urządzeń i obiektów będących własnością Stowarzyszenia,
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania praworządności w tym statutu, regolaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regolarnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. realizacji i upowszechniania idei integracji,
  4. pracy na rzecz Stowarzyszenia przejawiającej się we współdziałaniu w wykonywaniu statutowych obowiązków Stowarzyszenia, w zakresie wynikającym z charakteru członkostwa bądź innego stosunku łączącego członka ze Stowarzyszeniem,
  5. dbania o mienie Stowarzyszenia,
  6. godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię,
  7. koleżeńskiej pomocy innym członkom Stowarzyszenia,
  8. przestrzegania ogólnych zasad koltury międzyludzkiej.
§14.
 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 5 i 6.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt.
§15.
 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków swoich organów oraz osób, z którymi pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi“.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jego statutowego celu.
 4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§16.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregolowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące bądź utraty zdolności do czynności prawnych,
  4. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
  5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia,
  6. likwidacji Stowarzyszenia
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
 5. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu, uchwał i regolaminów. Osoba zawieszona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba zawieszona pozbawiona jest uprawnień statutowych.
§17.
Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz udział w realizacji celów Stowarzyszenia mogą otrzymywać nadane im przez Zarząd następujące wyróżnienia:
 1. pochwałę na piśmie,
 2. dyplom uznania.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§18.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
§19.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji przyjętej przez Walne Zebranie Członków, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Do władz Stowarzyszenia wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą ilość głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§20.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
§21.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§22.
 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca, a sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się co cztery lata.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regolaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres trwania tego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek zgłoszony przez co najmniej ˝ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  4. wskutek wpływu odwołania od uchwały Zarządu.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. W przypadku wpływu odwołania od uchwały Zarządu, Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania.
 9. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 11. Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
 12. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§23.
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
 2. Walne Zebranie wybiera spośród siebie 3 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej.
§24.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym także władz ustępujących,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 6. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia a także budżetu,
 7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, skreślenia i zawieszenia członków Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia
 10. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i terminów ich płatności,
 11. podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości oraz ich obciążeniu.
Zarząd
§25.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z trzech członków.
 3. Zarząd ze swego ze swego grona wybiera dwóch vice prezesów.
 4. Zarząd w ciągu 14 dni po Walnym Zebraniu, na którym został wybrany, musi odbyć pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania się.
 5. Zarządowi Stowarzyszenia przewodniczy Prezes, a podczas jego nieobecności Vice Prezes.
 6. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regolamin uchwalony przez Zarząd.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu i zwoływane są przez Prezesa.
 8. W przypadku rezygnacji Prezesa z pełnienia swojej funkcji bądź braku możliwości jej pełnienia, zastępuje go Vice Prezes a Zarząd w najbliższych 30 dniach dokona wyboru nowego prezesa, który sprawuje swoją funkcję do najbliższego Walnego Zebrania.
§26.
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej ogólnej liczby członków Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Zarząd sporządza protokoły ze swoich obrad oraz rejestruje podejmowane uchwały.
§27.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 2. realizacja uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. opracowywanie projektów rocznego planu działania i budżetu Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, zawieszania, wykreślania oraz wykluczania członków Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 9. powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych,
 10. niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zmian statutu do Krajowego Rejestru Sadowego i organu nadzorującego,
 11. informowanie Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków Zarządu, adresie siedziby Stowarzyszenia, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wyboru lub wprowadzenia zmian,
 12. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępniania do przejrzenia w lokalu Stowarzyszenia dokumentacji związanej z jego działalnością,
 13. przyznawanie wyróżnień,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 15. uchwalanie regolaminów, instrukcji i zaleceń dotyczących wewnętrznej działalności Stowarzyszenia,
 16. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków Stowarzyszenia powierzonych im zadań,
 17. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami wynikającymi z ich przynależności do Stowarzyszenia,
 18. współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 19. decydowanie w sprawach członkostwa Stowarzyszenia w innych stowarzyszeniach,
 20. wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
§28.
Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.
§29.
 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i jednego z członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub vice Prezesa Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§30.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Zarząd składa się z trzech członków.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby:
  1. będące członkami innych władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru bądź związanych ze Stowarzyszeniem umową o pracę,
  2. które z członkami Zarządu pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
  3. byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego w dniu Walnego Zebrania, na którym została wybrana.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna działa kierując się niniejszym statutem i uchwalonym przez Walne Zebranie regolaminem.
 7. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływać biegłych księgowych.
 8. Zebrania Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 i z 2004r. Nr 116, poz. 1207).
§31.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku, w tym także przeprowadzanie kontroli na pisemne żądanie organu nadzorującego,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, określanie terminów i sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień, przedsięwzięć Zarządu, jeżeli uzna , że spowodują one, lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia.
 8. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
§32.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regolaminu.
§33.
W przypadkach określonych w § 31 pkt.3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§34.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§35.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie i wpisowe,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
  4. dotacje i subwencje.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regolaminie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. Postanowienia końcowe.
§36.
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregolowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” 2008 - 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
81-856 Sopot, ul. Rzemieślnicza 39 | Tel: (+48) 58 550 00 65 | e-mail:
Regon: 220598010 | NIP: 585 - 144 - 07 - 24 | KRS: 0000303501
W sprawach dotyczących funkcjonowanie niemiejszej strony internetowej, prosimy nawiązać kontakt z .